ITM Teleorman: Începând de astăzi, activitatea de relații cu publicul se desfășoară numai prin telefon sau e-mail

Începând cu data de 26.03.2020, activitatea de relații cu publicul se desfășoară exclusiv prin e-mail și telefon, urmănd ca răspunsul I.T.M. Teleorman să fie transmis tot prin aceleaşi mjloace.

 1. În vederea eliberării informaţiilor din baza de date organizată la nivelul Inspecţiei Muncii cu Registrele Generale de Evidenţă a Salariaţilor depuse de angajatori, conform Hotărârii Guvernului nr. 161/2006, Hotărârii Guvernului nr. 905/2017 privind întocmirea şi completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, achitarea sumei de 20 lei/document, se va face electronic în contul de Trezorerie al I.T.M. Teleorman, respectiv RO69TREZ6065032XXX005146, Trezoreria Alexandria,Cod fiscal: 12317500. Solicitarea privind eliberarea informaţiilor (site-ul www.itmteleorman.ro, secţiunea formulare), copia actului de identitate şi dovada plăţii contravalorii acestora, se vor transmite electronic (e-mail: itmteleorman@itmteleorman.ro, fax:+4 0247.311.798). Instituţia noastră are posibilitatea transmiterii actelor electronic (e-mail, fax).
 2. Pentru obţinerea numelui de utilizator şi a parolei privind transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic, agenţii economici au posibilitatea solicitării acestora prin mijloace electronice (e-mail: itmteleorman@itmteleorman.ro), în baza următoarelor documente:
 3. a) fişier cu extensia.rvs, în vederea transmiterii registrului general de evidenţă a salariaţilor (generat din aplicaţia informatică REVISAL);
 4. b) adresa înaintare registru de evidenţă a salariaţilor (site-ul www.itmteleorman.ro, secţiunea formulare);
 5. c) solicitare scrisă pentru eliberarea numelui de utilizator şi a parolei (site-ul www.itmteleorman.ro, secţiunea formulare);
 6. d) împuternicire semnată şi ştampilată de angajator, în cazul în care persoana care solicită obţinerea numelui de utilizator şi a parolei este alta decât reprezentantul legal al angajatorului.
 7. e) copie de pe certificatul de înmatriculare;
 8. f) copie a actului de identitate al reprezentantului legal, precum şi a persoanei împuternicite. Obţinerea numelui de utilizator şi a parolei se face pe adresa de e-mail menţionată de agenţii economici.
 9. Pentru semnalarea nerespectării prevederilor Codului Muncii şi respectiv ale Legii Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr. 319/2006, aveţi posibilitatea să uzaţi de drepturile conferite de Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aspecte ale căror rezolvare potrivit Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii intră în competenţa I.T.M. Teleorman.

Sesizarea trebuie să conţină:

 – date referitoare la identitatea petentului (numele şi prenumele, adresa de domiciliu şi codul numeric personal, seria şi numărul cărţii de identitate, număr telefon de contact);

 – datele societăţii în cadrul căreia se semnalează nerespectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă (denumire, adresă sediu, adresă punct de lucru);

– orice alte date pe care le consideraţi necesare a fi furnizate în vederea rezolvării speţei în cauză. Petiţia va fi transmisă pe adresa de e-mail: itmteleorman@itmteleorman.ro, sau prin fax: +4 0247.311.798.

Vă asigurăm de toată solicitudinea în rezolvarea problemei dumneavoastră.

 Instituţia noastră are posibilitatea transmiterii răspunsului la petiţie prin e-mail, fax.

 1. De asemnea şi celelalte tipuri de documente (informare, solicitări, comunicări) vor fi transmise prin aceleaşi mijloace de comunicare, respectiv pe adresa de e-mail: itmteleorman@itmteleorman.ro, sau fax:+4 0247.311.798.
 2. Vă rugăm să aveți în vedere/consultați prevederile Ordonanței Militare nr.3/24.03.2020.